Отворен граѓански универзитет за доживотно учење - Тетово

Работничкиот-Народен универзитет Tetovo од 2015 со нов назив Отворен граѓански универзитет за доживотно учење-TETOBO ги датира своите почетоци уште во далечната 1959 година. Во текот на нејзиното долго постоење Универзитетот значително придонесе во обуката и преквалификацијата на разни професии и занимања на стотици граѓани од Тетово и Републиката. Со организирање osnovno obrazovanie na vozrasni, разни курсеви за странски jазици,informatika I strucni kursevi за деца, младинци и возрасни, О.г.у-Tетово е институција, која што оди во чекор со новите интереси и потреби на граѓаните, како и на македонскиот пазар за работна сила.